Regulamin serwisu internetowego

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://adsyseo.pl/ prowadzony jest przez Usługodawcę na
zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).


Dane kontaktowe Usługodawcy:
a) numer telefonu: +48 600 432 270,
b) adres e-mail: biuro@adsyseo.pl.


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych
za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika.

§1. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://adsyseo.pl/.
 2. Usługodawca – Jarosław Szmajduch wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ADSY
  Jarosław Szmajduch pod adresem ul. Obiegowa 13, 44-240 Żory, NIP: 6511671922, REGON:
  241235311, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, któremu prawo przyznaje zdolność
  prawną korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę, której zamówienie możliwe jest za
  pośrednictwem Serwisu, w szczególności usługi w zakresie tworzenia stron internetowych.
 5. Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest
  realizacja Usługi płatnej na rzecz Użytkownika.
 6. Projekt – projekt strony internetowej stanowiącej przedmiot Usługi płatnej.
 7. Formularz zamówienia/wyceny – formularze dostępne na Serwisu umożliwiające złożenie
  zamówienia na Usługę płatną lub zlecenie wykonania wyceny Projektu.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na
  warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych
  w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na
  gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu
  realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa
  Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu
  usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub
  obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w
  sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego
  oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość
  uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub
  przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może
  spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z
  usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby
  fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
  tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  a) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych
  informacji zamieszczonych na jego stronach oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym
  Użytkownika,
  b) umożliwieniu wypełnienia Formularza zamówienia w celu złożenia zamówienia na Usługę płatną.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę przez czas określony zgodnie z charakterem danej usługi
  lub zgodnie z zawartą z Użytkownikiem umową.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz JavaScript zaktualizowana do ostatniej
  dostępnej wersji (obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  Microsoft Edge),
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
  swojego dostawy usług internetowych.

§4. Usługi płatne – tryb składania zamówienia

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia Usługi
  płatnej.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu może dokonać zamówienia wykonania strony internetowej w
  ramach standardowej oferty Usługodawcy (pakiety usług) lub zlecić wycenę wykonania strony
  internetowej.
 3. Informacje dotyczące Usługi płatnej znajdujące się na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do
  zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług płatnych dostępnych,
  wprowadzania nowych Usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź
  dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie
  mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.
 6. Użytkownik w celu zamówienia wykonania strony internetowej w ramach dostępnych pakietów w
  ofercie Usługodawcy dokonuje wyboru pakietu, a następnie wypełnia dedykowany Formularz
  zamówienia wskazując wymagane w danym przypadku informacje (zgodnie z Formularzem
  zamówienia).
 7. Przesłanie zamówienia Usługodawcy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole
  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” aktywne po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia.
 8. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej
  podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą
  istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem
  zamówienia.
 9. W celu złożenia zamówienia na stronę internetową według indywidualnej wyceny, Użytkownik
  wypełnia dedykowany Formularz wyceny wskazując w nim wymagane informacje (zgodnie z polami
  wyświetlanymi w formularzu).
 10. Po otrzymaniu formularza wyceny Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej
  Użytkownika wycenę zawierającą koszt przygotowania strony internetowej. Użytkownik akceptujący
  wycenę zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w terminie wskazanym na wycenie
  (informacja o ważności oferty) przesyłając do Usługodawcy wiadomość zwrotną zawierającą
  jednoznaczne oświadczenie o woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. Użytkownik w celu potwierdzenia zamówienia zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości do
  50% całkowitej kwoty wynagrodzenia przysługującemu Usługodawcy zgodnie z wykonaną wyceną
  lub cennikiem pakietów w ofercie standardowej. Zaliczka zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia
  przysługującemu Usługodawcy.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia,
  za pomocą płatności elektronicznych poprzez otrzymany od Usługodawcy na adres poczty
  elektronicznej link do płatności w systemie Przelewy24.
 13. Z momentem dokonania poprawnej płatności pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do
  zawarcia umowy o świadczenie Usługi płatnej – wykonanie strony internetowej.
 14. Cena Usługi płatnej obejmuje wykonanie strony internetowej, zamieszczenie jej na serwerze
  udostępnionym przez Użytkownika oraz jej uruchomienie.
 15. Użytkownik składający zamówienie wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie strony internetowej
  w ramach portfolio Usługodawcy oraz na pozostawienie na stronie internetowej stopki zawierającej
  informacje o Usługodawcy.

§5. Realizacja zamówienia

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zaliczki od Użytkownika oraz po
  ustalaniu wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących wykonania strony internetowej
  i otrzymania od Użytkownika niezbędnych treści mających stanowić jej elementy.
 2. Użytkownik może przekazuje uwagi, treści lub inne materiały dotyczące strony internetowej na adres
  e-mail Usługodawcy.
 3. Usługodawca przedstawi Użytkownikowi Projekt w terminie 14 dni od momentu spełnienia przez
  Użytkownika ostatniego z warunków, o których mowa w ust. 1.
 4. Użytkownik w terminie 7 dni od przedstawienia Projektu zaakceptuje go lub zgłosi do niego uwagi.
  Usługodawca zastrzega, iż poprawki nie mogą prowadzić do stworzenia nowego Projektu, lecz mogą
  dotyczyć wyłącznie zmian elementów istniejącego Projektu.
 5. Usługodawca wprowadza pierwsze poprawki do Projektu bez dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Wprowadzenie poprawek w związku ze zgłoszeniem przez Użytkownika kolejnych uwag do Projektu
  lub zgłoszeniem uwag po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 jest odpłatne zgodnie z
  cennikiem Usługodawcy.
 7. W przypadku braku uwag Użytkownika do projektu strony, Usługodawca wykona stronę oraz umieści
  ją na serwerze Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o
  braku uwag do Projektu lub od dnia upływu terminu do zgłoszenia uwag.
 8. W celu umieszczenia strony na serwerze docelowym Użytkownik jest zobowiązany do przekazania
  Usługodawcy danych umożliwiających dostęp do serwera, panelu administracyjnego dostawcy usług
  hostingowych, FTP i bazy danych.
 9. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania strony w terminie 7 dni
  od momentu umieszczenia jej na serwerze udostępnionym przez niego przyjmuje się, że przyjął
  stronę internetową bez zastrzeżeń.
 10. Użytkownik przekazując Usługodawcy jakiekolwiek treści do umieszczenia na stronie internetowej
  oświadcza tym samym, iż posiada prawo do korzystania z tych treści (w szczególności prawa
  autorskie lub licencje) oraz że ich wykorzystanie na potrzeby strony internetowej nie narusza praw
  osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie praw do otrzymanych od Użytkownika
  treści, Użytkownik zwalnia od odpowiedzialności Usługodawcę i w pełnym zakresie odpowiada z
  tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 11. Wykonanie prac wykraczających poza zakres poprawek niesie za sobą konieczność złożenia
  odrębnego zamówienia i uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z wyceną dokonaną przez
  Usługodawcę.

§6. Warunki płatności

 1. Usługodawca otrzyma do Użytkownika wynagrodzenie za realizację Usługi płatnej zgodnie
  z wykonaną wyceną lub zgodnie z ceną pakietu wybranego przez Użytkownika.
 2. Koszty ponoszone przez Usługodawcę związane z wykonaniem strony zawierają się w jego
  wynagrodzeniu.
 3. Wynagrodzenie Usługodawcy płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej w momencie
  umieszczenia strony internetowej na serwerze wskazanym przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia faktury na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 7
  dni od momentu jej otrzymania.
 5. Zaliczkę, o której mowa w §4 ust. 11 Użytkownik wpłaca za pośrednictwem systemu płatności
  elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
  zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin). Za moment dokonania
  wpłaty uznaje się moment poprawnej autoryzacji transakcji przez operatora systemu płatności
  elektronicznych.
 6. W związku z wpłatą zaliczki Użytkownik otrzymuje fakturę VAT zaliczkową, a następnie fakturę
  końcową, o której mowa w ust. 3, uwzgledniającą kwotę wpłaconej zaliczki.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika
  kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
  Użytkownika.

§7. Prawa autorskie

 1. Użytkownik nabywa majątkowe prawa autorskie do korzystania ze strony internetowej oraz do
  rozporządzania prawem do korzystania z niej bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie;
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym
  także wprowadzanie do pamięci komputera;
  c) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;
  d) publiczne udostępnianie strony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i
  czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach
  dowolnych usług telekomunikacyjnych;
  e) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie strony w postaci opracowania;
  f) prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów strony w celach promocyjnych.
 3. Użytkownik nie nabywa żadnych praw (w szczególności praw autorskich majątkowych lub licencji)
  do systemu CMS wykorzystywanego przez Usługodawcę do stworzenia strony internetowej.
 4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie w momencie zapłaty przez
  Użytkownika pełnego wynagrodzenia należnego Usługodawcy. Usługodawca uprawniony jest do
  zablokowania (wyłączenia strony internetowej) po przekroczeniu przez Użytkownika terminu
  płatności określonego w §6 ust. 4 Regulaminu. Ponowne uruchomienie strony odbędzie się
  niezwłocznie po uregulowaniu płatności przez Użytkownika.

§8. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady strony internetowej

 1. Usługodawca nie odpowiada za materiały (treści, grafiki i filmy) zamieszczone na stronie, jeżeli
  zostały przekazane przez Użytkownika, w tym za naruszenie praw autorskich lub innych praw
  przysługującym osobom trzecim.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika wadliwości strony internetowej, Usługodawca
  zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty przyjęcia i potwierdzenia
  przez niego zgłoszenia.
 3. Powyższy wypadek dotyczy stwierdzenia wadliwości strony internetowej, które nie powstały na
  skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Użytkownika.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy za wadliwości strony internetowej zostaje ograniczona do okresu 30
  dni od momentu przyjęcia przez Użytkownika strony zgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za włamania lub inne ataki na stronę po jej
  zamieszczeniu na serwerze Użytkownika.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową edycję treści, aktualizacje prowadzone
  na stronie internetowej oraz wykasowanie treści spowodowane działaniem Użytkownika. Użytkownik
  odpowiada za ingerencję w pliki strony internetowej, które mogą powodować niestabilne lub
  niewłaściwe działanie, lub całkowity brak działania strony internetowej.
 7. Przywracanie strony do stanu prawidłowego działania w sytuacjach nieobjętych odpowiedzialnością
  Usługodawcy jest odpłatne według stawki godzinowej zgodnie z aktualnym cennikiem Usługodawcy.
 8. Strona internetowa wykonana przez Usługodawcę będzie prawidłowo wyświetlać się na
  urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z ponad 6% udziału w rynku.
  §9. Ogólna odpowiedzialność Usługodawcy
 9. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub
  udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te
  nie pochodzą od niego.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań
  na stronach internetowych Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkownika na stronach
  internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które
  przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych
  Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez
  Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione
  przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których
  może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Serwisu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych
  oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły
  wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do
  przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
  §10. Odstąpienie od umowy
 14. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
  odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym
  zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub
  adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 15. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od
  wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez
  konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument
  dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie
  spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia
  od umowy.
 16. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną
  zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy,
  konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za
  świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi
  przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 17. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie
  przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od
  umowy oraz w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych
  za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na
  adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz
  adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
  reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych
  danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja
  o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi w formie wiadomości
  przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej
  uwzględnienie.

§12. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a
  nie pochodzące od podmiotów trzecich, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
  wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy
  skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu
  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest
  dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na
  Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz
  danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu
  do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw
  pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu
lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Serwisu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
  Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
  przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma
  zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie
  obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku
  umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania
  określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie
  wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych
  funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
  zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
  sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
  konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
  Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto
  skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem
  platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
  pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy
  nie stanowią inaczej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 r.